Čuvajmo Srebrenicu

Javni poziv Vlade TK – Podrška povratku prognanih lica

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3., Programa o utvrĎivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pozicije 23040001-”Podrška povratku prognanih lica” broj:02/1-14-9084/17 od 17.04.2017.godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica”

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrĎenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ”Podrška povratku prognanih lica” u Budžetu TK-a za 2017. godinu.
II NAZIV PROJEKTA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI
Sredstva predviđena za projekte održivog povratka se dodjeljuju povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna prebivališta za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 5.000,00 KM (slovima: pethiljada KM) sa obračunatim PDV-om po zahtjevu povratnika. Broj korisnika koji mogu dobiti finanasijska sredstva je do pet (5) po jednoj općini. Sa odabranim korisnicima Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore, a korisnicima sredstva će biti doznačena na lični transakcijski račun.

Prijavu na Javni poziv podnosi isključivo nosilac domaćinstva.
Prijava se može podnijeti za: priključke za mehanizaciju; motokultivatore (mali, srednji, veliki); plastenik do 100 m2 ; sitnu stoku (koze, ovce); krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad, svinje); mašine i ureĎaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, brico, frizer, uzgoj ribe i dr..).
Po prijavi podnosioca, Ministarstvo će odobravati sredstava kako slijedi:
a) Motokultivator -veliki 5.000,00 KM -srednji 4.000,00 KM -mali 3.000,00 KM
b) Plastenik 2.000,00 KM
c) Mašine i uređaji za obrtničku djelatnost do 5.000,00 KM
d) Jednu muznu kravu 2.500,00 KM
e) Jednu steonu junicu 2.500,00 KM
f) Jedno tovno june 1.200,00 KM g)
Jednu ovcu 150,00 KM h)
Jednu kozu 150,00 KM i)
Jedno pčelinje društvo 200,00 KM j)
Jednu svinju (suprasna) 800,00 KM k)
Jedno prase 150,00 KM l)
Poljoprivredna proizvodnja do 5000,00 KM
2 Uslovi za odabir korisnika donacije za održiv povratak:

USLOVI DOKUMENTACIJA – DOKAZI
1. Prijavni obrazac Može se podići u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a ili na Web stranici Vlade TK.
2. Status povratnika Potvrda-uvjerenje nadležne službe u opdini/gradu u kojoj se podnosilac prijave za donaciju vratio. U potvrdi-uvjerenju mora biti naznačeno ime i prezime nosioca domadinstva i članova njegove porodice koji su se vratili u prijeratno prebivalište kao i godina povratka. Potvrda-uvjerenje ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
3. Uvjerenje-potvrda ili rješenje da je korisnik imao status raseljene osobe na području TK i RS Potvrda-uvjerenje da je korisnik imao status raseljene osobe na području TK i RS prije povratka u prijeratno mjesto prebivališta. Potvrda-uvjerenje izdaje nadležna opdinska/gradska služba na području Tuzlanskog kantona odnosno Republike Srpske u kojoj je podnosilac prijave imao status raseljene osobe. Potvrda-uvjerenje ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, ili ovjerena kopija rješenja o priznavanju ili ukidanju statusa raseljene osobe izdata od nadležne opdinske/gradske službe Tuzlanskog kantona ili Republike Srpske.
4. Projekat/projektna ideja U pisanoj formi, priložiti projektnu ideju slijededeg sadržaja: za koju namjenu se koriste sredstva, izvori finansiranja projekta (vlastita sredstva i ulaganja iz drugih izvora), mogudi broj radno angažovanih lica na projektu nakon realizacije donacije, da li je ved započet projekat ili je samo ideja, kao i predviđeni finansijski efekti projekta.
5. Izjava podnosioca zahtjeva Da podnosilac prijave ili članovi njegovog domadinstva do sada nisu dobili donaciju na ime održivog povratka od strane resornog Ministarstva TK. Ovjerena izjava u nadležnoj instituciji ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Kriteriji za odabir korisnika donacije za održiv povratak: KRITERIJI DOKUMENTACIJA – DOKAZI
1. Godina povratka Godina povratka porodica u prijeratno prebivalište. Potvrda iz tačke 2. Uslova
2. Kućna lista – broj članova porodičnog domaćinstva Svi podnosioci prijave za donaciju prilažu ovjerenu kućnu listu, odnosno uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu, izdato od nadležne općinske/gradske službe u mjestu povratka. U kućnoj listi moraju biti navedena samo lica koja su se vratila u prijeratno prebivalište (povratnici). Kućna lista ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
3. Porodični standard  Za svakog člana porodice ako je zaposlen, penzioner ili ima primanja po bilo kom drugom osnovu, potvrdu o ostvarenom primanju u posljednjem mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je raspisan Javni poziv.  Za nezaposlene nosioce domaćinstva i punoljetne članove porodice dokaz od Službe za zapošljavanje o tome da je prijavljen na birou rada ili uvjerenje o prihodima iz nadležne poreske uprave iz 3 općine/grada prebivališta. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.  Za članove porodice koji pohaĎaju, osnovnu, srednju školu ili dodiplomski studij prilaže se uvjerenje/potvrda o pohaĎanju osnovne, srednje škole ili fakulteta za zadnju školsku godinu ili kopiju indeksa, kopiju svjedočanstva ili kopiju Ďačke knjižice za zadnju školsku godinu.  Za osobe predškolskog uzrasta, sa kućne liste, priložiti rodni list, orginal ili kopiju.  Sve punoljetne osobe sa kućne liste prilažu kopiju lične karte.  Podnosilac prijave treba dostaviti kopiju bankovnog računa.
4. Osobe sa invaliditetom Rješenje o stepenu invaliditeta koje je usklaĎeno sa važećim zakonskim propisima, izdato od nadležne općinske službe, odnosno, službe za boračku zaštitu ili poslijednje rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu invalidninu od nadležnog Centra za socijalni rad.
5. Porodice poginulih boraca/šehidske porodice Potvrda nadležne općinske/gradske službe, odnosno Službe za boračku zaštitu ili posljednje rješenje koje je na snazi o priznatom pravu na porodičnu invalidninu ili ovjerena kopija šehidske kartice.
6. Porodice nestalih Potvrda nadležne općinske/gradske službe ili Instituta za nestala lica u BiH.
7. Bivši logoraši Ovjerena kopija legitimacije – knjižice Udruženja logoraša ili MeĎunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa.
8. Demobilisani borci Potvrda ili uvjerenje o ratnom stažu izdatu od nadležne institucije.
9. Ocjena projekta/projektne ideje Parametri projekta koji će se ocjenjivati su: izvori finansiranja projekta (ulaganje iz drugih izvora), mogući broj angažovanih lica nakon realizacije donacije, da li je već započet projekat ili je samo ideja. 10. Ulaganje iz drugih izvora Učešće u finansiranju projekta (Ugovor, odluka sa iznosom finansiranja, računi i sl.).
11.Mogući broj angažovanih lica Broj angažovanih lica na projektu (procjena Komisije 1 u odnosu na obimnost projekta ili ovjeren spisak prijavljenih lica koji su angažovani na projektu i zapisnika Komisije 2 sa terena).
12.Da li je već započet projekat ili je samo ideja Procjena Komisije 1 na osnovu sadržaja projekta i priložene dokumentacije i zapisnik Komisije 2 sa terena.

NAČIN BODOVANJA
Izbor kandidata za donaciju na ime održivog povratka vršit će se na osnovu izvršenog bodovanja u skladu sa uslovima i kriterijima na slijedeći način:
KRITERIJI ZA BODOVANJE BROJ BODOVA
Godine povratka a) do jedne (1) godine b) jedna (1) do dvije (2) godine c) dvije (2) do tri (3) godine d) tri (3) do četiri(4) godine e) četiri (4) i više godina 1 bod 2 boda 3 boda 4 boda 5 bodova
Broj članova domaćinstva  za svakog člana domaćinstva 4 boda
Porodični standard (prosječna neto plaća u FBiH odnosno RS za prethodnu godinu)
a) porodica bez prihoda
b) prihodi po članu domaćinstva do 16 % od prosjeka neto plaće
c) prihodi po članu domaćinstva od 16 % do 36 % od prosjeka plaće
d) prihodi po članu domaćinstva od 36 % do 50 % od prosjeka plaće
e) prihodi po članu domaćinstva 50 % i više od prosjeka plaće 20 bodova 15 bodova 10 bodova 5 bodova 4 0 bodova
Ranjive kategorije
a) porodice poginulih boraca/ šehidske porodice
b) invalidi preko 70% invaliditeta
c) invalidi od 50 do 70 % invaliditeta
d) invalidi do 50 % invaliditeta
e) porodice nestalih lica
f) porodica bivših logoraša 15 bodova 15 bodova 10 bodova 5 bodova 10 bodova 5 bodova
Demobilisani borci
a) vrijeme provedeno u Armiji R BiH do 2 godine
b) vrijeme provedeno u Armiji R BiH 2 i više godina 3 boda 5 bodova
Ocjena projekta
a) učešće u projektu: – iz drugih izvora 50% i više – iz drugih izvora do 50%
b) broj angažovanih na projektu za svako lice po
c) projekat započet: – i već ima finansijske efekte – u fazi uvoĎenja 10 bodova 5 bodova 2 boda 5 bodova 2 boda

III. SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU
Sva priložena dokumenta moraju biti izdata od strane nadležnih sudskih ili organa uprave BiH. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa uprave ili notara.

IV. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA
Kriteriji za ocjenu prijave utvrĎeni su Pravilnikom o utvrĎivanju kriterija i postupka za odabir korisnika donacija na ime održivog povratka. Komisije za izbor korisnika sredstava imenuje ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK. Komisija Ministarstva ce izvršiti terenski obilazak podnosilaca prijave koji ispunjavaju uslove za dodjelu donacija, pojedinačno za sve općine u skladu sa procjenom broja korisnika donacija uvažavajući raspoloživa sredstva i na licu mjesta se uvjeriti u dostavljenu dokumentaciju te na osnovu toga se opredjeliti za odbijanje ili prihvatanje prijave.

V. NAČIN PREUZIMANJA POTREBNOG OBRAZCA
Potrebni obrazac se može preuzeti u prostorijama Ministarstva u Tuzli, ulica Kozaračka 11. svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Vlade TK (www.vladatk.kim.ba ).

VII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Rudarska br.57, 75000 Tuzla prijava na JAVNI POZIV sa naznakom: Ne otvarati – prijava po javnom pozivu za održiv povratak. Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Rok za dostavu prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu. Prijave koje stignu nakon utvrĎenog roka neće biti razmatrane. Rezultati bodovanja i imena odabranih korisnika objavit će se u dnevnim novinama i oglasnim tablama nadležnih općinskih/opštinskih/gradskih službi, kao i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Sve informacije se mogu dobiti na kontakt br. tel.: 035/369-356, ili neposredno u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ul. Kozaračka 11. Tuzla. 5

VIII. OSTALE ODREDBE
Sa podnosiocima prijava čije prijave budu prihvaćene Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade Tuzlanskog kantona će potpisati Ugovor o implementaciji finansijskih sredstava, kojim će se definirati meĎusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih. Odredbe Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (”Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 2/06 i 15/11): Član 28. ”Korisnici koji dobiju pomoć na temelju netačnih podataka ili lažnih izjava, ili usmjere pomoć u nenamjenske svrhe, obavezni su Ministarstvu dati nadoknadu u iznosu pogrešno upotrijebljene ili pogrešno dodijeljene pomoći ili da vrate svu pomoć koju su dobili putem Ministarstva.” Član 32. ”Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za prekršaj korisnik koji dobije pomoć na osnovu netačnih podataka ili lažnih izjava, ili usmjeri pomoć u nenamijenjene svrhe (član 28.).”