Čuvajmo Srebrenicu

OD DANAS NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO: Na snagu stupaju nova pravila u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodikov režim je sve pomno isplanirao…

Skupštinski poslovnik posljednji put je izmijenjen prije tri godine, ali se od kraja prošle godine intenzivnije priča o potrebi da bude uvedeno više reda u rad parlamenta tokom zasjedanja

Tekst poslovnika danas će se naći pred članovima Zakonodavnog odbora Narodne skupštine RS, a pojedini članovi poručuju da će taj akt prvo proslijediti klubovima poslanika i Vladi RS kako bi iznijeli svoje prijedloge, a konačna verzija novog poslovnika trebalo bi da se nađe na dnevnom redu sjednice parlamenta RS koja bi trebalo da bude 31. marta.

Za razliku od važećeg poslovnika koji ima 318 članova, nove predložene odredbe su sažete u 281 član, a najviše izmjena se tiče rada Kolegijuma Narodne skupštine, dnevnog reda, vremena za diskusiju i kazni za one koji se ne budu pridržavali pravila ponašanja za vrijeme trajanja sjednice.

U jednom članu je navedeno da narodni poslanik može staviti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice najmanje 24 sata prije početka sjednice i tražiti da u njemu budu izvršene odgovarajuće izmjene ili dopune.

– Vrijeme za pretres po tački dnevnog reda je ograničeno. Kolegijum Narodne skupštine, prema iskazanim potrebama klubova poslanika, Vlade i drugih učesnika u raspravi, utvrđuje maksimalno vrijeme trajanja pretresa po tački dnevnog reda – navedeno je u materijalu u koji je “Glas Srpske” imao uvid.

Narodnom poslaniku koji želi da govori o povredi poslovnika, kao i do sada, onaj ko predsjedava sjednici daje riječ odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika. Predloženim izmjenama to pravo ne može trajati duže od minuta (trenutno je tri minuta), a dužan je da ukaže isključivo na odredbu za koju smatra da je povrijeđena i da je citira, bez ulaženja u repliku drugim poslanicima.

Predsjednik ili potpredsjednik Skupštine koji predsjedava sjednici je dužan da poslaniku koji se ne pridržava odredaba ili zloupotrebljava prava na očigledan način oduzme riječ.

Smanjeno je i vrijeme replike sa tri na dva minuta, a preciznije su i one odredbe koje se odnose na zabranu psovki, pogrdnih i uvredljivih izraza; zatim nekorektno ponašanje u vidu korišćenja podrugljivih, lascivnih i neargumentovanih komentara, kao i na iznošenje činjenica koje se odnose na privatni život drugih lica.

Zbog povrede reda predsjednik ili potpredsjednik Narodne skupštine koji predsjedava sjednici može da izrekne nekoliko mjera. To su opomena, oduzimanje riječi, udaljenje sa sjednice ili dijela sjednice u pojedinim situacijama, ali i da oduzme riječ do kraja pretresa po tački dnevnog reda.

S druge strane, povećane su i novčane kazne koje mogu da budu izrečene poslanicima. Važeći akt predviđa da one mogu da iznose od deset do 20 odsto mjesečnog iznosa osnovne poslaničke plate, a u predloženom aktu iznose od 15 do 30 odsto, a iznos zavisi od izrečene kazne, odnosno od toga da li je riječ o oduzimanju riječi ili udaljenju sa sjednice.

Predložene su i određene promjene prilikom posebnih zasjedanja, a nema ni konkretnog člana koji se odnosi na kvorum.

– Stručna služba treba da napravi obrazloženje i da prikaže razlike i prednosti novog poslovnika o radu. Došlo je do smanjenja broja članova, prije svega, objedinjavanjem postojećih, a s ciljem racionalizacije. Novi standardi koji su uvedeni imaju za cilj efikasniji rad i prikladnije praćenje sjednica od strane građana. Standardi koji su implementirani predstavljaju rezultat analize stanja u parlamentima u okruženju, a posebno onih koji su organizaciono uporedivi sa Narodnom skupštinom. Posebno su značajne izmjene u pogledu organizacije radnih tijela, položaja i uloge Kolegijuma, samog toka sjednice i načina rada – piše na kraju materijala.

(SB / Glas Srpske)