Home Novosti BiH NOVA INICIJATIVA DENISA BEĆIROVIĆA: “Usvojiti hitno zakon o zabrani fašističkih organizacija u...

NOVA INICIJATIVA DENISA BEĆIROVIĆA: “Usvojiti hitno zakon o zabrani fašističkih organizacija u BiH”

Propagiranje fašizma, fašističkih pokreta i simbola je nedopustivo. Moja ideja je bila da se kroz konkretne zakonske mjere definira suzbijanje mračnih ideologija i pokreta koji ih promoviraju. Ko god propagira fašističke ideje i fašističke pokrete zaslužuje osudu i tu nema kompromisa.

Delegat u Domu naroda BiH Denis Bećirović poručio je danas da nikada neće odustati od borbe za usvajanje zakona o zabrani fašističkih organizacija u BiH.

Obaraćanje prenosimo u nastavku:

– Degutantno je da Milorad Dodik čestita Dan pobjede nad fašizmom a da poslanici SNSD-a u Parlamentu BiH uvijek glasaju protiv zakona o zabrani fašističkih organizacija. To je licemjerno! Oni koji ne dozvoljavaju da se u Parlamentu BiH usvoji zakon koji zabranjuje promoviranje fašizma nemaju pravo čestitati Dan pobjede nad fašizmom.

Borba protiv fašizma nije počela u proteklih deset godina, a neće ni završiti u narednih deset. Antifašisti se nikada ne smiju i neće prestati boriti za antifašističke vrijednosti. U posljednjih deset godina sam dva puta predlagao usvajanje zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola, oba puta je bila opća većina u Predstavničkom domu, ali ne i entitetska.

Predlagao sam i izmjenu Krivičnog zakona BiH s ciljem da se i ovim zakonom precizno navede da su fašističke organizacije i simboli zabranjeni u BiH. Ukoliko hoćemo u Evropu, onda moramo prigrliti antifašizam, uostalom, to je sastavni dio evropskog indentiteta i ključna je civilizacijska vrijednost.

Propagiranje fašizma, fašističkih pokreta i simbola je nedopustivo. Moja ideja je bila da se kroz konkretne zakonske mjere definira suzbijanje mračnih ideologija i pokreta koji ih promoviraju. Ko god propagira fašističke ideje i fašističke pokrete zaslužuje osudu i tu nema kompromisa.

Zašto je, između ostalog, potrebno usvojiti Zakon o zabrani svih neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola u Bosni i Hercegovini?

Brojni međunarodni dokumenti (Ujedinjenih naroda i Vijeća Evrope) govore o potrebi sprečavanja djelovanja onih snaga koje šire ¨govor mržnje¨ na svim nivoima društva. Naša zemlja mora imati političke volje da se uhvati u koštac sa problemom javnog ispoljavanja i širenja fašizma i diskriminacije, kao i sa činjenicom da bosanskohercegovačko zakonodavstvo ima brojne manjkavosti koje ga onemogućavaju da se efikasno bori protiv ovih društveno štetnih pojava.

Povelja Ujedinjenih naroda, usvojena 1945. godine, paragrafom (c) članom 55. obavezuje sve članice na ”poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda … bez razlikovanja rase, spola, jezika ili vjere”.

Temeljni dokument Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, Opća deklaracija o ljudskim pravima, u članovima 1. i 2. svim ljudima garantira slobodu i jednakost u dostojanstvu i pravima bez obzira na ”bilo kakvu razliku kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili neko drugo opredjeljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, vlasništvo, rođenje ili neki drugi status”.

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima članom 20. nalaže svim potpisnicima da ”zakonom zabrane svaku ratnu propagandu”, te ”svako zagovaranje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje koja predstavlja poticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje”. Isto tako, članom 26. svim ljudima, bez obzira na gore navedene razlike, garantira se jednaka zakonska zaštita od diskriminacije.

U Općem komentaru 11. koji se odnosi na član 20. Pakta dodatno se pojašnjava da ”član 20. može potpuno stupiti na snagu samo ako postoji (nacionalni) zakon iz kojeg je očito da su opisana propaganda i zagovaranje u suprotnosti sa javnom politikom, i ako postoje prikladne mjere sankcioniranja u slučaju kršenja tog zakona” (CCPR General coment 11.29/07/83.).

U zaključcima Svjetske konferencije o ljudskim pravima, održane u Beču 25. juna 1993. godine, na kojoj su učestvovali i predstavnici zemalja članica Vijeća Evrope, izražava se zabrinutost zbog učestalih pojava rasizma, te se snažno apelira na ”sve Vlade da hitno razviju mjere sprečavanja i borbe protiv svih oblika i manifestacija rasizma, ksenofobije i netolerancije, gdje je to potrebno odgovarajućim zakonskim mjerama, uključujući kaznene mjere, te osnivanjem nacionalnih institucija za borbu protiv takvih fenomena”.

Antifašizam je temeljima države Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Također, ne zaboravimo da je 9. maj i Dan Zlatnih ljiljana antifašističke Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Nema predaje!

(SB ZS)