Home Novosti BiH Vojvodi koji je u Kravici bombama ubijao Bošnjake u Šekovićima priredili svečani...

Vojvodi koji je u Kravici bombama ubijao Bošnjake u Šekovićima priredili svečani doček

U skladištu Zemljoradničke zadruge Kravica ubijao Bošnjake bacajući bombe na njih

U Šekovićima je jučer organiziran svečani doček za ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici, Radomira Vukovića zvanog Vojvoda, koji je nakon odležane dvije trećina zatvorske kazne (13 godina) pušten na slobodu.

Sud BiH je u aprilu 2010. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je utvrđeno da su Radomir Vuković zvani Vojvoda i Zoran Tomić zvani Zgembo, učestvovali u ubistvu oko 1.000 zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Zemljoradničkoj zadruzi u Kravici 13. jula 1995. godine.

Prema prvostepenoj presudi, a koja je kasnije i potvrđena, Vuković i Tomić, bivši pripadnici Drugog odreda Specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske iz Šekovića, bili su osuđeni na po 31 godinu zatvora. U decembru 2015. godine, presuda je preinačena, te je Vuković osuđen na 20 godina zatvora.

U presudi je navedeno:

-U svojstvu specijalaca, zajedno sa drugim pripadnicima Drugog odreda Specijalne policije Šekovići MUP-a Republike Srpske, te skupa sa drugim pripadnicima VRS i MUP-a RS, dana 12.07.1995. u popodnevnim satima i tokom narednog dana, 13.07.1995. godine, na dijelu ceste Bratunac – Konjević Polje u mjestu Sandići, općina Bratunac, učestvovali u održavanju prohodnosti ceste radi nesmetanog transporta bošnjačkog stanovništva autobusima i kamionima, osiguravanju ceste, zatvaranju i otvaranju za promet u skladu sa planom prisilnog preseljenja žena, djece i staraca bošnjačke narodnosti, a nakon što su dana 13.07.1995. godine učestvovali u zarobljavanju velikog broja muškaraca Bošnjaka, koji su nakon pada Zaštićene Zone Srebrenica i njene potpune okupacije od strane VRS, pokušali napustiti zaštićenu zonu Srebrenice, u popodnevnim satima istog dana, učestvovali u sprovođenju zarobljenih Bošnjaka muškaraca iz mjesta Sandići u skladište ZZ Kravica, gdje su ovi bili zatvoreni skupa sa drugim zarobljenim Bošnjacima muškaricima, dovezenim autobusima u skladište, a kojih je ukupno bilo zatvoreno više od jedne hiljade, pa su optuženi, znajući da će zatvoreni Bošnjaci muškarci biti pogubljeni, zajedno sa drugim pripadnicima Drugog odreda Specijalne policije Šekovići MUP-a Republike Srpske, usmrtili većinu zarobljenika tako što je optuženi Vuković učestvovao u likvidaciji zarobljenika bacajući na njih ručne bombe, a drugooptuženi Tomić pucao iz automatske puške. Dakle, ubijanjem pripadnika skupine Bošnjaka, pomogli da se ista djelomično istrijebe kao nacionalna, etnička i vjerska skupina, čime su počinili krivično djelo genocid.

Tok postupka:

Sud je potvrdio optužnicu 2. septembra 2008. godine.

Dana 1. oktobra 2008. godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda, optuženi Radomir Vuković se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres počeo je 4. decembra 2008. godine.

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa, izrekao je 22. aprila 2010. godine prvostepenu presudu kojom su optuženi Radomir Vuković i Zoran Tomić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Za navedeno krivično djelo Sud im je odredio kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 31 godinu.

Dana 06. aprila 2011. godine, održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.

Dana 11. maja 2011. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.

Dana 20. juna 2011. godine, Sud je u predmetu Radomir Vuković i dr. (X-KRŽ-06/180-2) otpremio rješenje kojim se uvažavaju žalbe branilaca optuženih Vukovića i Tomića, te se presuda Suda od 22. aprila 2010. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda.

Dana 25. januara 2012. godine, Sud je u predmetu Radomir Vuković i dr. (S1 1 K 006124 11 Kžk) izrekao drugostepenu presudu kojom je optuženi Radomir Vuković oglašen krivim za krivično djelo pomaganje u genocidu i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godine. Sud je također, drugostepenom presudom optuženog Zorana Tomića, oslobodio optužbe da je počinio krivično djelo pomaganje u genocidu.

Ustavni sud BiH je na sjednici od 27. oktobra 2015. godine usvojio apelaciju br. AP 3113/12 Vuković Radomira, osuđenog pred Sudom Bosne i Hercegovine, utvrdio povredu prava apelanata iz člana II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH broj: S1 1 K 006124 11 Kžk od 25. januara 2012. godine, i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da “po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”.

U postupku odlučivanja povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, AP-3113/12 od 27.oktobra 2015.godine kojom je ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 006124 11 KžK od 25.januara 2012. u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, nakon održane javne sjednice Apelacionog vijeća, vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 17. decembra 2015. godine donijelo presudu kojom je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 006124 11 KžK od 25. januara 2012. godine, preinačena u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni tako da su radnje za koje je Radomir Vuković prvostepenom presudom oglašen krivim pravno kvalifikovane kao krivično djelo genocid iz člana 141. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. S tim u vezi, Sud je osuđenom Radomiru Vukoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Sud je dana, 22. decembra 2015. godine u predmetu Radomir Vuković otpremio drugostepenu presudu kojom se presuda Suda od 25. januara 2012. godine preinačava u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni, pa se radnje za koje je Radomir Vuković navedenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikuju kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona SFRJ i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Izvor: Faktor